Biểu thức và toán tử trong lập trình PHP cơ bản

Trong tất cả các ngôn ngữ lập trình thì toán từ và biểu thức là những kiến thức lập trình cần thiết để xử lý các thao tác trong phần mềm hoặc trên web của người dùng thực hiện.Trong ngôn ngữ lập trình php cũng không thể thiếu được các toán tử và biểu thức.

Sau đây chúng ta hãy cũng tìm hiểu về toán từ và biểu thức trong ngôn ngữ PHP:

Các loại toán tử trong PHP

1, Toán tử số học
Toán tử số học thường dùng để tính các phép tính +,-,*,/ .Ngoài ra toán tử số học còn lấy được phép chia lấy dư để lấy ra phép tính dư cho 1 phép toán.
2, Toán tử so sánh
 Toán tử này sử dụng để so sánh các số, độ dài của chuỗi… bạn có thể xem ở bảng bên dưới sẽ hiểu rõ hơn
toan-tu-so-sanh
–> Tham khảo khoa hoc lap trinh php của Devpro
3, Toán tử gán
 Toán tử gán thường được sử dụng nhiều trong php.Việc khởi tạo nó bạn sử dụng =.Toán tử gán sẽ gán toàn bộ giá trị bên phải vào giá trị bên trái.
Ví dụ:
$name = “Hồng sơn”;
4, Toán tử logic:
 Toán tử login được tổ hợp từ giá trị boolean

Vd như sau: Toán tử or sẽ = true nếu một trong 2 vế trái phải bằng true

Vd: True || False thì sẽ nhận là true

Hình ảnh trong bảng toán tử như hình:

toan-tu-logic

5, Toán tử kết hợp
 Khi thực hiện code php các bạn sẽ phải làm tăng hoặc giảm một số lượng một số nguyên nào đó.Lệnh này thường được thực hiện trong 1 vòng lặp khi đếm các số nguyên.
 
Một số kiến thức cơ bản PHP khác
Biểu thức điều kiện:
Biểu thức điều kiện thường sử dụng để kiểm tra 1 điều kiện nếu chúng thỏa mã thì sẽ sử dụng hành động này và không thỏa mãn sẽ chuyển sang hành động khác
Câu lệnh để thực hiện như sau:
if(Điều kiện)
{
Hành động nếu đúng điều kiện
}
Vòng lặp trong PHP:
cú pháp:
While(), While (điều kiện) {
Điều kiện
}
Cái này cần đáp ứng điều kiện mới thực hiện câu lệnh trong vòng lặp

Do….while(): Phép lặp thực thi ít nhất  sau 1 lần sau đó mới kiểm tra đến điều kiện

Cú pháp:

Do

{

Hành động thực thi

}while(điều kiện)

Lệnh :  For(): Phép toán gộp các tham số và giúp người lập trình viên tích kiệm tối thiểu thời gian khai báo biến và các tham số khi thực hiện dữ liệu.
Cú pháp:

For( giá trị ; điều kiện ; biến tăng hoặc giảm)

{ Hành động }

Biểu thức switch case:
Biểu thức được sử dụng để giảm thiểu việc xử lý khi dư liệu cần quá nhiều if else

Cú pháp:

Switch(biến)

{

Case giá trị 1: Hành động; Break;

…………

Case giá trị N: Hành động; Break;

Default: Hành động; Break;

}

Gợi ý xem thêm: Bộ tài liệu lap trinh android